Legislativa

Bloková výjimka EU

 

"Bloková výjimka" obsahuje ?adu opat?ení, které zákazník?m autoservis? usnad?ují využití práva vyplývajícího ze spole?ného trhu EU využít cenových rozdíl? mezi jednotlivými sout?žiteli na trhu a vybrat si svého poskytovatele servisních služeb tak, jak je pro n?j výhodné.

Green Slip On Vans,green And Black Vans,fsr Vans X Supreme Reme Green Fluorescent High Use Vans' Classic Sk8-hi And Slip-on As A Blueprint http://airmaxcheap4sale.com/965-Green-Slip-On-Vans-Green-And-Black-Vans-FSR-VANS-x-Supreme-REME-Green-Fluorescent-High-Use-Vans-classic-Sk8-Hi-and-Slip-On-as-a.html

 

DISTRIBUCE A SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDEL V EVROPSKÉ UNII

 

NA?ÍZENÍ KOMISE (ES) ?. 1400/2002 ze dne 31. ?ervence 2002 O POUŽITÍ ?L. 81 ODST. 3 SMLOUVY NA KATEGORIE VERTIKÁLNÍCH DOHOD A JEDNÁNÍ VE VZÁJEMNÉ SHOD? V ODV?TVÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

 

Vybrané pasáže z vysv?tlující brožury týkající se poprodejního servisu nových voz?.

 

P?edmluva
Distribuce a opravy motorových vozidel jsou pro evropského zákazníka oblasti zásadního významu. Toto odv?tví je spojováno se specifickými problémy hospodá?ské sout?že – zejména co se tý?e spole?ného trhu a z n?ho vyplývajícího práva zákazník? zakoupit nebo servisovat automobil v Evropské unii tam, kde to pro n? bude výhodné. Nové na?ízení 1400/2002, které je vysv?tleno v této brožu?e, bylo navrženo tak, aby tyto problémy vy?ešilo a zárove? zohlednilo zvláštní rysy odv?tví motorových vozidel. Nové na?ízení se také zabývá problematikou související s opravami a údržbou a dodávkou náhradních díl? vzhledem k tomu, že za dobu životnosti vozidla jsou náklady související s t?mito službami tém?? stejn? vysoké jako sama p?vodní kupní cena vozidla. Cílem tohoto nového na?ízení je prohloubit hospodá?skou sout?ž a p?inést konkrétní užitek evropským zákazník?m. Na?ízení otevírá cestu k v?tšímu využití nových postup? distribuce, nap?. prodeje prost?ednictvím internetu a obchodních zastoupení pro více zna?ek. Povede k v?tší hospodá?ské sout?ži mezi prodejci, výrazn? zjednodušší nákup nových vozidel v zahrani?í a též povede k v?tší cenové sout?ži. Majitelé voz? budou mít více možností vybrat si, kde si nechají provést opravy a údržbu vozu a jaké náhradní díly budou použity.

5.1.2. Poprodejní servis

Otázka : M?že výrobce odmítnout uznat záruku v p?ípad?, že zákazník nechal b?hem záru?ní lh?ty provést opravu nebo servis svého vozidla u samostatného nezávislého servisního pracovníka?

Odpov?d:

Nikoli. Pokud zákazník nechal provést opravu nebo servis svého vozidla b?hem záru?ní doby výrobce u samostatného nezávislého servisního pracovníka, m?že záruka zaniknout jedin? v p?ípad?, že provedená práce byla vadná. Obecná povinnost nechávat provád?t opravy a servis automobilu v záru?ní lh?t? pouze ve schválené síti by zbavovala zákazníky práva nechat opravy nebo servis provést samostatným nezávislým servisním pracovníkem, a to by zejména v p?ípad? „rozší?ených záruk“ takovým nezávislým servisním pracovník?m bránilo efektivn? konkurovat schválené síti.

Otázka: Musí zákazník p?ivézt vozidlo k ZÁRU?NÍM OPRAVÁM k prodejci, od kterého automobil koupil?

Odpov?d:

Nikoli. Aby se na?ízení použilo, m?l by mít zákazník právo odvézt vozidlo k jakémukoli autorizovanému servisnímu pracovníkovi v rámci sít? dodavatele kdekoli v EU.

Zákazník nemusí ve svém ?lenském státu znovu registrovat záruku k tomu, aby mu byly provedeny záru?ní opravy. Záru?ní lh?ta za?íná dodáním automobilu schváleným prodejcem. Pokud by výrobce, dovozce, prodejce, servisní pracovník nebo jiná spole?nost v rámci sít? zákazník?m bránili ve využití záruky výrobce platné na celém území EU, znamenalo by to, že by nebyla spln?na jedna ze základních podmínek toho, aby se výjimka vztahovala na dané dohody.

 

Evropská komise – Generální ?editelství pro hospodá?skou sout?ž 

Yea fake yeezys are not the same I've felt both real and fake. prime knit and BASF sole can't fake em