Diagnostika

Diagnostika ?ídící jednotky

V sou?asné dob? jsou automobily stále více vybavovány elektronickými ?ídícími jednotkami, které mají na starosti nejen ?ízení motoru, ale i celou ?adu dalších funkcí. Elektronika nejen rozší?ila schopnosti a funkce automobil?, ale umož?uje také lépe ur?it p?ípadnou závadu. V?tšina ?ídících jednotek v automobilech je proto dnes vybavena pam?tí závad, do které se ukládají informace o zjišt?ných závadách. Je tak možné pom?rn? snadno vyhodnotit i závady, které se objevují jen sporadicky a jinak by se velmi obtížn? ur?ovaly. Pokud se jedná o závažn?jší závadu, rozsvítí se zpravidla na palubní desce žlutá kontrolka motoru, tzv. "MIL", která nezhasne dokud chyba není z pam?ti závad odstran?na.
 
Pomocí diagnostického konektoru ve vozidle je potom možné se k jednotlivým ?ídícím jednotkám v aut? p?ipojit bu? pomocí po?íta?e s p?íslušným programem nebo pomocí speciálního diagnostického p?ístroje. S tímto vybavením je možné p?e?íst informace o p?ípadných závadách, provád?t r?zná nastavení nebo ?íst n?které další hodnoty, údaje z jednotlivých ?idel a to i za provozu vozidla.

Bq AIR Jordan Jumpman 2020 Pf CHINESE New YEAR BLACK/MTLC SLVR-WHITE-DGTL Pnk Cw0418-006 Air Jordan 1 Retro Low Chinese New Year Multi-color/black-white

 

P?i práci používáme tyto p?ístroje

BOSCH KTS - multizna?ková diagnostika pro všechna auta
 
DELPHI DS15E - multizna?ková diagnostika rozší?ená o systémy EDC Delphi a Denso a Siemens
 
TEXA NAVIGATOR TXT - multizna?ková diagnostika s rozší?ením na italská a francouzká auta
 
TEXA OBD LOG - za?ízení zanamenávající dlouhodob? provozní podmínky
 
HIGHSCAN - speciální diagnostické za?ízení na vozidla Hyundai do roku výroby 2007
 
GDS - speciální diagnostické za?ízení na vozidla Hyundai od roku výroby 2000
 
Dvoukanálový osciloskop - Highscan
 
?ty?kanálový osciloskop - GDS
 
MOTORSCAN II - kompletní motortester v?etn? emisního analyzátoru a opacimetru
 
Všechny tyto p?ístroje dokážeme pln? využít p?i oprav? Vašeho vozidla.